Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Siedlecka ścieżka pomocowa

TRUDNA SYTUACJA ŻYCIOWA:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce
25 794 30 01 (sekretariat)
25 794 30 02 (kancelaria)
sekretariat@mopr.siedlce.pl
pon.-pt.: 8:00-16:00
POMOC W PRZYPADKU PROBLEMU Z UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU, NARKOTYKÓW:

Poradnia Leczenia Uzależnień SP ZOZ

ul. Starowiejska 15 (II piętro), 08-110 Siedlce
25 63 220 61 do 69 w. 319

Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu NZOZ "Centrum"

ul. Czerwonego Krzyża 41 (I piętro), 08-110 Siedlce
25 631 08 67
8:00-14:00

Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych "Powrót z U"

ul. Kilińskiego 40, 08-110 Siedlce
25 633 31 38

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem "Szansa"

ul. Dylewicza 23, 08-110 Siedlce
513 092 222
11:00-18:00

Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia"

ul. Młynarska 19/5, 08-110 Siedlce
25 644 57 06
17:00-20:00

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
25 794 37 60
mkrpa@um.siedlce.pl
POMOC W PRZYPADKU PRZEMOCY PSYCHICZNEJ I/LUB FIZYCZNEJ w RODZINIE:

Miejski Zespół Interdyscyplinarny

ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce
25 794 30 10
godz. 8:00-16:00

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda

ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce
25 632 41 90
POMOC W PRZYPADKU ZMIANY W ZACHOWANIU SIĘ DZIECI i MŁODZIEŻY:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
25 794 33 04
poradnia_siedlce@o2.pl

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem "Szansa"

ul. Dylewicza 23, 08-110 Siedlce
513 092 222
11:00-18:00
POMOC W WYRÓWNYWANIU SZANS NA UDANY START W DOROSŁE ŻYCIE, NIEZALEŻNIE OD SYTUACJI MATERIALNEJ, WSPARCIE W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RODZINNYCH i SPOŁECZNYCH:

Ochotniczy Hufiec Pracy - 7-7 Hufiec Pracy w Siedlcach

ul. 3 Maja 28, p305 , 08-110 Siedlce
25 632 36 78
hp7-7@mazowiecka.ohp.pl
www.mazowiecka.ohp.pl
POMOC Z POWODU BEZDOMNOŚCI, OSADZENIA:

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda

ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce
25 632 41 90
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:

Należy dokonać wcześniejszego ustalenia terminu wizyt:

25 794 37 80
wps@um.siedlce.pl

Punkty pomocy prawnej:

  • Urząd Miasta Siedlce
    Skwer Niepodległości 2
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
    ul. Krystyny Osińskiej 6
POMOC DLA DZIECI i DOROSŁYCH W PRZYPADKU PRZEMOCY, KRADZIEŻY, NIE ALIMENTACJI, ROZBOJÓW, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, LICHWY, PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM i INNYCH PRZESTĘPSTW:

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach

ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce
500 566 881
25 640 71 30
siedlce.cpi@caritas.pl
REINTEGRACJA SPOŁECZNA i ZAWODOWA OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY:

Centrum Integracji Społecznej, które umożliwia zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego dopasowanego do możliwości i umiejętności uczestników w sześciu sekcjach zawodowych, z przyuczeniem do pracy.

Centrum Integracji Społecznej

ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce
25 640 71 32
cissiedlce@interia.pl
POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM:

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce
25 643 23 60, fax 25 643 21 01
112 lub 997 - w przypadkach niecierpiących zwłoki
kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl
całą dobę
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
25 794 37 60
mkrpa@um.siedlce.pl

Jeśli, ktoś Ci bliski ma problem z alkoholem, nie chce podejmować leczenia bądź bagatelizuje problem a w związku z nadużywaniem alkoholu doprowadza do rozpadu rodziny, źle oddziałuje na dzieci i młodzież, systematycznie uchyla się od zaspokajania potrzeb rodziny oraz systematycznie zakłuca spokój i porządek publiczny możesz zgłosić się z wnioskiem o wszczęcie procedury przymusowego leczenia odwykowego do przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowe zadania Komisji:

  • inicjowanie i podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez sąd wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Siedlce
  • kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
  • wszczynanie procedury "Niebieskie Karty"*

* Służby i instytucje, takie jak: policja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, mają obowiązek podjąć interwencję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie użycia przemocy i uruchomić procedurę Niebieskiej Karty. Priorytetem jest zatrzymanie przemocy i udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Katarzyna Marciniak-Paprocka

Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
25 794 37 60
katarzyna.marciniak-paprocka@um.siedlce.pl