Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Historia szkoły

1902 26 czerwca erygowano kamień węgielny pod budowę dwukondygnacyjnego gmachu szkolnego przy ulicy Szkolnej (obecnie Konarskiego 9). Projekt budynku wykonał architekt miejski O. Czerwiński według planu akademika R. R. Morfieleda z 1891 r. Car Mikołaj II zatwierdził uchwałę rządową o przyznaniu corocznej dotacji w wysokości 7.465 rubli na prowadzenie szkoły rzemieślniczej.
1903 1 lipca nastąpiło otwarcie Siedleckiej Szkoły Uczniów Rzemieślniczych o trzyletnim cyklu nauczania z dwoma kierunkami kształcenia zawodowego: kowalsko-ślusarskim i stolarskim. Inspektorem szkoły (dyrektorem) został Nikołaj Iwanowicz Nikołajew z Temriukska (obwód kubański), gdzie pełnił podobne stanowisko. Kadra pedagogiczna wywodziła się głównie spośród Rosjan. Instruktorami warsztatów byli Polacy. Naukę podjęło 36 uczniów. W następnym roku liczba ich wzrosła do 62. Do szkoły przyjmowani byli uczniowie bez względu na pochodzenie społeczne, narodowościowe bądź wyznaniowe, lecz młodzież polskiego pochodzenia stanowiła mniejszość.
1905 Zakończono budowę obliczonego na 90 uczniów gmachu szkolnego i pomieszczeń warsztatowych. Koszt budowy wraz z urządzeniami wewnętrznymi wyniósł 60.000 rubli.
1906 Opiekunem (kuratorem) szkoły został Siergij Siergiewicz Gołowin.
1908 Szkoła otrzymała prawo nadawania absolwentom tytułu czeladnika.
1914
-
1918
Do 1914 roku ukończyło szkołę 147 uczniów (wśród nich Kalikst Maciejewski, późniejszy długoletni instruktor zajęć warsztatowych). W czasie i wojny światowej placówka była nieczynna. Urządzenia warsztatowe, środki dydaktyczne, cenniejszy sprzęt oraz akta szkolne wywieziono do Rosji. W 1915 roku gmach szkolny przejęli Niemcy na szpital wojenny. Po zakończeniu działań wojennych mieściły się w nim szkoły powszechne. Część pomieszczeń wydzielono na magazyn artykułów spożywczych i stolarnię miejską.
1919 We wrześniu, z inicjatywy prezydenta miasta Edmunda Koślacza, podjęła działalność Miejska Szkoła Rzemieślnicza im. Stanisława Staszica. Na stanowisko dyrektora (organizatora) desygnowano Stanisława Szymańskiego
1921 Dla potrzeb nauczania praktycznego Ministerstwo Przemysłu i Handlu przekazało dwie tokarki, natomiast Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego strugarkę. Z gmachu szkoły usunięto stolarnię miejską i przystąpiono do organizowania warsztatów. Placówka liczyła 5 oddziałów, w których uczyło się 116 uczniów. Rozpoczęła pracę biblioteka szkolna.
1922 Szkołę opuścili pierwsi absolwenci. Było ich 16. Wśród nich Antoni Długołęcki późniejszy długoletni nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Rada Pedagogiczna uchwaliła Statut Szkoły.
1923 Z dniem 1 stycznia placówka, ze względu na trudności finansowe, została upaństwowiona i otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa im. Stanisława Staszica. Nauka była płatna. W roku szkolnym 1922/23 opłata wynosiła średnio 8000 marek polskich. Po reformie skarbowej Władysława Grabskiego (od r.szk.1924/25) 60 złotych.
1925 Częściowej zmianie uległ profil kształcenia zawodowego. Zlikwidowany został kierunek stolarski, rozszerzono dział mechaniczny.
1927 Z dniem 1 stycznia obowiązki dyrektora przejął inż. Aleksander Jankowski dotychczasowy kierownik warsztatów. Odbyły się pierwsze egzaminy czeladnicze dla uczniów kończących klasę trzecią.
1932 Powstała drużyna harcerska i samorząd uczniowski. Działa biblioteka, świetlica, chór oraz koła zainteresowań: fotograficzne, miłośników sceny, modelarsko-lotnicze, techniczne. W 7 oddziałach uczyło się 240 uczniów. Opłata za naukę wzrosła do 70 złotych rocznie.
1934 W związku z planowanym przekształceniem szkoły w Gimnazjum Mechaniczne rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych. Urządzono trzy pracownie doświadczalno-techniczne, salę gimnastyczną z natryskami, pomieszczenia dla biblioteki i świetlicy a także nową halę warsztatową, narzędziownię, magazyny i biura warsztatowe.
1937 Powstało 4-letnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne im. Stanisława Staszica. W dwóch klasach pierwszych naukę rozpoczęło 89 uczniów. W roku następnym w 4 oddziałach gimnazjum uczyło się 165 uczniów. Ogółem w latach 1937-1939 szkoła corocznie liczyła 6 oddziałów. Opłata za naukę wynosiła 90 złotych rocznie.
1939 19 października odbyła się inauguracja roku szkolnego. 18 listopada szkołę eksmitowano. Budynek został zajęty przez wojsko niemieckie. Zajęcia lekcyjne odbywały się w gmachu Gimnazjum i Liceum Biskupa Podlaskiego, a następnie w lokalu Gimnazjum Kupieckiego przy ulicy Sienkiewicza 18.
1940 Władze okupacyjne zdegradowały Gimnazjum Mechaniczne do poziomu szkoły rzemieślniczej i nadały jej nazwę: Państwowa Szkoła Mechaniczna (bez dotychczasowego patrona) a następnie Państwowa Szkoła Ślusarsko-Mechaniczna (1941). Na stanowisku dyrektora pozostał inż. Aleksander Jankowski. Celem kształcenia było przygotowanie uczniów do pracy na rzecz III Rzeszy. W programach nauczania ograniczono do minimum przedmioty ogólnokształcące. 15 maja rozpoczęły się zajęcia w warsztatach, które urządzono w piwnicach gmachu Szkoły Zawodowej Żeńskiej przy ulicy Chopina 8. Od grudnia zajęcia teoretyczne odbywały się w lokalu Zarządu Wodociągów Miejskich przy ulicy Piłsudskiego (obok elektrowni).
1943 Szkoła otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła dla Przemysłu Metalowego Powiatu Siedleckiego. Nastąpiło skrócenie nauki z 3 do 2 lat. Wielu nauczycieli należało do TON-u i organizowało tajne nauczanie z języka polskiego, historii oraz geografii. Siedzibą placówki był gmach Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa przy ulicy Floriańskiej 14.
1944 Reaktywowano 4-letnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne. W 6 oddziałach naukę podjęło 257 uczniów. Stanowisko dyrektora pełnił nadal inż. Aleksander Jankowski. Szkoła mieściła się w budynku po byłej łaźni żydowskiej przy ulicy Browarnej 8.
1948 W wyniku reorganizacji szkolnictwa zawodowego dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w 3-letnie Liceum Mechaniczne i i II stopnia. Placówka otrzymała status pełnej szkoły średniej. W 7 oddziałach uczyło się 246 uczniów.
1950

Od 1 września nowym dyrektorem został inż. Antoni Kowerczuk, dotychczasowy kierownik warsztatów. Oprócz istniejących klas Liceum Mechanicznego i i II stopnia utworzono pięć klas technikum, w tym jedną klasę dziewcząt przyjętych po raz pierwszy do szkoły

1951 W czerwcu odbyły się pierwsze egzaminy maturalne dla uczniów kończących trzecią klasę Liceum II stopnia. Świadectwa dojrzałości i tytuł technika mechanika otrzymało 27 maturzystów. Powstała Zasadnicza Szkoła Metalowa o dwuletnim cyklu nauczania. Młodzież kształciła się w trzech specjalnościach: ślusarz narzędziowy, ślusarz maszynowy i tokarz. Na bazie klas Technikum i Liceum Mechanicznego powstało Technikum Mechaniczne podlegające Ministrestwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. Dyrektorem tej placówki został Franciszek Augustyński.
1952

Ze stanowiska dyrektora ZSM odszedłi inż. Antoni Kowerczuk, a objął je Leon Strzempioł, nauczyciel zawodu. Z dniem 1 września Technikum Mechaniczne, wraz z częścią kadry pedagogicznej, zostało przeniesione do gmachu po zlikwidowanym Gimnazjum Odzieżowym przy ulicy Chopina 8.

1954

W ZSM powstały klasy o nowych specjalnościach: mechanik traktorzysta i stolarz budowlany. W 13 oddziałach uczyło się 448 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 32 nauczycieli. Szkoła otrzymała pomieszczenia w budynku Technikum Mechanicznego, które przeznaczyła na internat.

1955 W wyniku kolejnego przekształcenia szkoła otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. W 11 oddziałach o specjalnościach: mechanik traktorzysta, ślusarz maszynowy, ślusarz narzędziowy i tokarz kształciło się 338 uczniów.
1956

Dotychczasowy dyrektor Leon Strzempioł przechodzi do pracy w warsztatach szkolnych. W roku szkolnym 1956/57 stanowisko dyrektora pełni Władysław Piotrowski. Dla potrzeb internatu dobudowano nad frontową częścią gmachu II piętro. W 11 salach zamieszkało 120 wychowanków.

1957

Z dniem 1 września stanowisko dyrektora objął mgr inż. Władysław Szczepański. Organizacja harcerska przyjęła miano 12 Drużyny Harcerskiej im. phm. Stanisława Ryllego. (od 1964 r. Szczep Harcerski ) oraz nowe koła zainteresowań: miłośników teatru, elektroniczne i zespół wokalno-instrumentalny.

1959 Szkoła otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1.W czterech kierunkach zawodowych o trzyletnim cyklu nauczania (mechanik samochodowy, ślusarz, radiomonter i elektromonter) kształciło się 387 uczniów.Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących (wieczorowa).
1961

Przy ZSZ nr1 rozpoczęło działalność 5-letnie Technikum Elektryczne o specjalności: elektroenergetyka. Naukę w technikum podjęło 95 uczniów. Internat szkoły został przeniesiony do drewnianego baraku przy ul. Konarskiego 11, który opuściło Liceum Ogólnokształcące Żeńskie "Królówka". Dotychczasowe pomieszczenia internatu (II piętro gmachu szkolnego) zostały adaptowane na klasopracownie i pracownie specjalistyczne. Powstała orkiestra dęta.

1963 Utworzono 3-letnie Technikum Elektryczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności: elektroenergetyka. Szkoła zaczęła cieszyć się coraz większą popularnością. Do klas pierwszych zgłaszło się 5-6 kandydatów na jedno miejsce. Warunkiem przyjęcia był pomyślnie zdany egzamin wstępny. Kadra pedagogiczna powiększyła się do 60 nauczycieli.
1965

W sierpniu władze oświatowe powołały, na bazie istniejących szkół, zbiorczą placówkę oświatową pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Karola Świerczewskiego.

W skład zespołu weszły:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 o kierunkach kształcenia: mechanik samochodowy, ślusarz, tokarz, elektromonter, radiomonter.
Technikum Elektryczne 5-letnie o specjalnościach: elektroenergetyka, radiotechnika i telewizja (w następnych latach elektronika).
Technikum Elektryczne 3-letnie na podbudowie ZSZ o specjalności: elektroenergetyka.
Państwowa Szkoła Techniczna o 5-semestralnym cyklu nauczania kształcąca absolwentów liceów ogólnokształcących o specjalności telewizja odbiorcza.

W pierwszym roku działalności ZSZ nr 1 liczył 27 oddziałów i 1071 uczniów.

1966 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 został wyróżniony odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego ( za aktywny udział w obchodach milenijnych Państwa Polskiego). W maju odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości dla uczniów kończących trzy- i pięcioletnie Technikum Elektryczne. W listopadzie odbyła się uroczystość wręczenia młodzieży sztandaru szkoły ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
1967 Po raz drugi w historii szkoły część klas (mechanik pojazdów samochodowych) i grona pedagogicznego dało początek nowo zorganizowanej placówce oświatowej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 zlokalizowanej w gmachu przy ulicy Browarnej.
1968

Uczniowie brali udział w wojewódzkim konkursie „Mistrz Techniki”. W tym celu została zorganizowana w szkole wystawa obrazująca dotychczasowy dorobek placówki. Kabiny (laboratoria) do nauki języków obcych oraz telewizyjne urządzenia nadawczo-odbiorcze wykonywane przez warsztaty szkolne zajęły i miejsce na wystawie Postępu Pedagogicznego w Mińsku Mazowieckim. W roku następnym "Kabiny" otrzymały wyróżnienie na ogólnopolskiej Wystawie Postępu i Dorobku Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie.

1970

Szkoła dynamicznie rozwijała się. Wzrosła ilość oddziałów i uczącej się młodzieży. Powiększała się baza dydaktyczna. Do użytku szkolnego został oddany nowy budynek warsztatów. Zwolnione pomieszczenia w gmachu szkoły zaadoptowano na nowe pracownie i klasopracownie. Mieszkańcy internatu przenieśli się do nowo wybudowanego budynku mogącego pomieścić 240 uczniów. Drewniane baraki uległy rozbiórce. Rozpoczęła się budowa nowego gmachu szkolnego.

1972 Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 doszła nowa jednostka organizacyjna: 4-letnie Liceum Zawodowe o profilu mechanik obróbki skrawaniem. Państwowa Szkoła Techniczna została przekształcona w Policealne Studium Zawodowe o kierunkach: radiotechnika i telewizja, elektroenergetyka oraz obróbka skrawaniem.
1973

Oddano do użytku nowy gmach szkolny z 24 salami lekcyjnymi wraz z zapleczami, pełnowymiarową halą sportową, salą audiowizualną na 140 miejsc. Urządzono od podstaw, bądź przeniesiono ze starego budynku i unowocześniono, pracownie: elektryczne, elektroniczne, mechaniczne a także polonistyczne, matematyczne, fizyczne, laboratorium języków obcych i salę klubową. Nowy budynek został stelefonizowany i zradiofonizowany, uruchomiono szkolne studio telewizyjne. Ze stanowiska dyrektora odszedł mgr inż. Władysław Szczepański. Awansował na stanowisko naczelnika miasta, a następnie Kuratora Oświaty i Wychowania.

1974

Do Zespołu doszło Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących (wieczorowe i zaoczne). Ogółem w 49 oddziałach uczyło się 1687 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 103 nauczycieli. Z wizytą przebywał w szkole premier rządu Piotr Jaroszewicz. W następnym roku odwiedził szkołę przewodniczący Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński. Nowym dyrektorem został mgr inż. Ryszard Makosz, dotychczasowy wicedyrektor.

1978

Dyrektorem Zespołu zostaje dotychczasowy wicedyrektor mgr inż. Stanisław Jerzy Mitek. Dla uczczenia 75 rocznicy działalności szkoły odbyła się sesja popularnonaukowa Dzieje Szkolnictwa Zawodowego w Siedlcach zorganizowana przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Podlasia. Udział w niej wzięli znani historycy regionaliści, m. in. dr Florentyna Rzemieniuk, dr Tadeusz Kamiński, mgr Antoni Winter.

1979 Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 włączono Liceum Zawodowe Zakładu Produkcji Podzespołów FSO oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki. Szkoła otrzymała pierwszy komputer elektroniczną maszynę cyfrową IBM-1440. Zapoczątkowano w ten sposób nauczanie podstaw informatyki i technologii przetwarzania danych.
1981 Na bazie klas technikum o specjalności elektronik utworzono Szkołę Sportową prowadzącą specjalizację w dwóch dyscyplinach: piłce siatkowej i judo. Zlikwidowano Szkołę Zawodową Przyzakładową FSO "Polmo". Klasy tej placówki powróciły do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.
1988

Stanowisko dyrektora szkoły objęła dotychczasowa wicedyrektor mgr Maria Krajewska.

1990 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 podjęła uchwałę o rezygnacji z patrona szkoły gen. Karola Świerczewskiego.
1991

Z dniem 1 września, zgodnie z wolą Rady Pedagogicznej, Kuratorium Oświaty i Wychowania powołano na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 inż. Mieczysława Prekurata. Rozpoczęła działalność nowa jednostka organizacyjna: III Liceum Ogólnokształcące o profilu podstawowym oraz z rozszerzonym programem informatyki.

1992 Z nowym rokiem szkolnym wszedł w życie „Statut Zespołu Szkół Zawodowych nr 1”. Dokument ten zawiera informacje o szkole, precyzuje cele i zadania szkoły, ustala jej organy i organizację, zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także prawa i obowiązki uczniów oraz rodzaje nagród i kar. Załącznikami do statutu są: Regulamin Warsztatów Szkolnych i Regulamin Organizacji i Funkcjonowania Internatu.
1993 90 rocznica istnienia szkoły. W styczniu gościła w szkole delegacja szwedzka, w skład, której wchodzili nauczyciele Liceum Technicznego z Vasteras. W maju delegacja naszej szkoły była z rewizytą w Vasteras. Uchwalony został „Statut Technikum Zawodowego dla Dorosłych” oraz Regulamin Samorządu Słuchaczy.
1994 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o reaktywowaniu (po 50 latach) imienia dawnego patrona szkoły Stanisława Staszica.
1995

Nadano szkole, przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, imię Stanisława Staszica. Z tej okazji w październiku odbył się i Zjazd Absolwentów. Do udziału w nim zostali zaproszeni absolwenci, którzy ukończyli pięcio- i trzyletnie Technikum Elektryczne w latach 1966-1976. Ufundowali oni nowy sztandar dla szkoły.

1996

Na bazie warsztatów szkolnych powstało Centrum Kształcenia Praktycznego. Organizatorem i pierwszym dyrektorem CKP został mgr Marek Zwoliński, pełniący w latach 1990-1996 stanowisko wicedyrektora szkoły d/s. administracyjno-ekonomicznych. Powstały dwie pracownie: komputerowego wspomagania projektowania i obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie). Powstanie CKP przyczyniło się do unowocześnienia kierunków kształcenia praktycznego.

1998 W czerwcu z okazji 95 rocznicy istnienia szkoły odbył się II Zjazd Absolwentów. Udział w nim wzięli wychowankowie z lat 1966-1986, którzy ukończyli pięcio- i trzyletnie Technikum Elektryczne oraz Liceum Zawodowe.Od września w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica kształciło się w 67 oddziałach szkoły dziennej i 9 szkoły zaocznej ponad 2000 młodzieży.
2000 W szkole uruchomiono sieć komputerową Internet. W sierpniu, Rada Pedagogiczna nawiązując do tradycji z lat trzydziestych, podjęła uchwałę o wprowadzeniu na stałe do programu wychowawczego Dnia Patrona Szkoły (jest nim wolny od zajęć lekcyjnych dzień listopadowy, blisko daty urodzin Staszica). Wydarzenie to zbiegło się z 5 rocznicą przywrócenia szkole dawnego jej imienia, a zarazem 245 rocznicą urodzin Stanisława Staszica.
2002

Z dniem 1 września, na mocy uchwały Rady Miasta Siedlce, powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica. Nominację na dyrektora szkoły otrzymał mgr inż. Mirosław Osiński. W skład Zespołu wchodzą:

 • III Liceum Ogólnokształcące
 • I Liceum Profilowane
 • Technikum Nr I
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum Zawodowe dla Dorosłych na podbudowie ZSZ.

Ogółem szkoła liczy 61 oddziałów i 1685 uczniów. Zatrudnionych jest 120 nauczycieli.

2003

Jubileusz 100-lecia. 13 września odbył się III Zjazd Absolwentów. Do udziału w nim zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, którzy do 2003 roku ukończyli szkołę, a także byli i obecnie pracujący nauczyciele. Uczestnicy zjazdu ufundowali tablicę pamiątkową umieszczoną na frontonie szkoły z inskrypcją - "Szkoła to wielka społeczność, to ludzkie dzieje, [...] to droga formacji i wychowania, uczy nas dostrzegania ludzi po każdej stronie" - zaczerpniętą z homilii ks. Romana Jodłowskiego (absolwenta szkoły 1974). Zjazd stanowił główną część obchodów 100-lecia.W bieżącym roku szkoła liczy ogółem 63 oddziały. Zatrudnionych jest 121 nauczycieli.

2005 Pierwszy w historii zewnetrzny egzamin maturalny - Nowa Matura.

Powastaje Szkoła Policealna Nr 1 kształcąca w zawodzie - technik informatyk
2007

19 marca w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Do konkursu przystąpiło dwoje kandydatów. Konkurs wygrała mgr inż. Krystyna Więcławek, absolwentka szkoły. Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, 28 maja 2007 roku wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Pani Krystynie Więcławek na okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Jest to XIII Dyrektor szkoły.

W czerwcu szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerów Macintosh współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Od 1 września w ramach Technikum Nr 1 wprowadzono nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik informatyk. W październiku oddano do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią, wybudowane w ramach programu "Blisko Boisko". Była to wspólna inwestycja Ministerstwa Sportu, PZU i samorządu. Szkoła, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, od września 2007 roku podjęła współpracę z POLIMEX-MOSTOSTAL. 20 września 2007 roku dyrektor Krystyna Więcławek i wiceprezes Zakładu Polimex - Mostostal Siedlce p. Aleksander Jonek, podpisali umowę o współpracy. Na jej mocy uczniowie IV klasy technikum w zawodzie technik mechanik będą odbywać zajęcia ze specjalizacji spawalnictwo. Uzyskają stosowne uprawnienia spawacza.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2007-2008 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 20 oddziałów
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 8 oddziałów
 3. Technikum Zawodowe na podbudowie ZSZ – 2 oddziały
 4. III Liceum Ogólnokształcące – 12 oddziałów
 5. I Liceum Profilowane – 6 oddziałów
 6. Szkoła Policealna – 1 oddział

Ogółem szkoła liczy 49 oddziałów i 1306 uczniów. Zatrudnionych jest 110 nauczycieli.

Kwalifikacje spawacza uzyskało 12 uczniów.

2008

Wykonano termomodernizację budynku dydaktycznego z 1973 roku. Uporządkowano teren wokół szkoły. Wycięto drzewa i krzewy stanowiące zagrożenie i nasadzono nowe. Usunięto z terenu szkoły kanał samochodowy z lat siedemdziesiątych oraz usunięto z dachu szkoły skorodowany 12 metrowego maszt z anteną telewizyjną. Zamontowano ławki przed wejściem głównym do szkoły. Wymieniono maszty flagowe. Oczyszczono wszystkie pomieszczenia szkolne: usunięto zużyty sprzęt, meble, maszyny, złom. Wykonano opinię mykologiczną starego budynku szkoły.

20 października 2008 roku odbył się IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli „Elektryka”. Hasło, które 20 września przyświecało imprezie brzmiało „105 lat zdarza się tylko raz”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele św. Stanisława BM. Część oficjalna odbyła się na sali gimnastycznej. Prowadzącym był absolwent Pan Andrzej Brochocki. Wszyscy uczestnicy zostali powitani przez uczniów symbolicznymi kwiatami. Jako pierwszy głos zabrał Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, następnie Pani Dyrektor Krystyna Więcławek, jednocześnie absolwentka szkoły, podzieliła się swoimi wspomnieniami, złożyła liczne podziękowania oraz przedstawiła najnowsze plany i zadania, jakie postawiła przed sobą na najbliższe miesiące. Kilka słów od dodali kolejno Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski, burmistrz zaprzyjaźnionego miasta, gen. Paweł Nasiłowski, Poseł Krzysztof Tchórzewski, przewodniczący RM Pan Mariusz Dobijański, a także Dyrektor CKP Pani Bożena Wyrębiak. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie przez Prezydenta Miasta statuetek „Jacka” organizatorom oraz zasłużonym nauczycielom. W części artystycznej swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali uczniowie w formie krótkiego przedstawienia. Sala gimnastyczna zamieniła się w operę, podczas niezwykłego koncertu w wykonaniu solistów Filharmonii Narodowej: niesamowitym sopranem śpiewała Agata Marcewicz, barytonem – Wiesław Bednarek. Koncert prowadził Ryszard Nowaczewski – absolwent szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej był powrót do wspomnień, zwiedzanie szkoły, internatu, warsztatów. Wzruszające były spotkania i rozmowy byłych uczniów z nauczycielami i wychowawcami. Ostatnim punktem programu był bankiet w restauracji „Janusz”.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2008-2009 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1– 22 oddziały
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 9 oddziałów
 3. Technikum Zawodowe na podbudowie ZSZ – 1 oddział
 4. III Liceum Ogólnokształcące – 11 oddziałów
 5. I Liceum Profilowane – 3 oddziały

Ogółem szkoła liczy 46 oddziałów i 1199 uczniów. Zatrudnionych jest 106 nauczycieli.

Kwalifikacje spawacza uzyskało 18 uczniów.

2009

W czerwcu wyłączono budynek szkoły z 1973 roku z użytkowania i rozpoczęto remont. Usunięto boazerie ze ścian oraz płyty sufitowe. Dokonano demontażu starej instalacji elektrycznej. Wykonano nową instalację elektryczną, komputerową i telefoniczną.

W sierpniu rozebrano budynek gospodarczy wraz ze strzelnicą oraz wykonano oświetlenie boiska ze sztuczną nawierzchnią.

We wrześniu rozpoczęto remont budowlany pomieszczeń budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przez cały semestr pierwszy budynek był wyłączony z użytkowania. Zajęcia odbywały się w starym budynku. Dodatkowo korzystano z użyczonych sal katechetycznych przy kościele św. Stanisława BM oraz użyczonych pomieszczeń w CKU i w CKP.

Od września wszyscy uczniowie trzecich klas technikum odbywają praktyki w zakładach pracy. Szkoła bierze udział w projektach unijnych.

W październiku rozpoczęto prace nad kompleksową wymianą sieci cieplnej.

17 października 2009 roku spłonął pawilon sportowy „PILAWA”. Był to szok dla całej społeczności szkolnej. W pełnej zaangażowania i poświęcenia akcji gaśniczej brało udział dziewięć jednostek straży pożarnej. Niewielki drewniany budynek doszczętnie spłonął.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2009-2010 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 23 oddziały
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 9 oddziałów
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 10 oddziałów
 4. I Liceum Profilowane – 1 oddział

Ogółem szkoła liczy 43 oddziały i 1139 uczniów. Zatrudnionych jest 108 nauczycieli.

Kwalifikacje spawacza uzyskało 19 uczniów. Kwalifikacje na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci do 1kV uzyskało 81 uczniów.

2010

13 luty – po raz pierwszy studniówka klas maturalnych odbywa się poza szkołą („ORCHIDEA” Siedlce).

W lutym wymieniono zewnętrzną kanalizację wodno-ściekową oraz odbudowano studzienki kanalizacyjne. Ukończono remont budynku głównego szkoły (część A) i oddano go do użytku. Wykonano fotokroniki szkoły.

W kwietniu ukończono remont sali audiowizualnej, świetlicy i pomieszczeń sportowych. Wszystkie pomieszczenia wyposażono w wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Ukończono kompleksową wymianę sieci ciepłowniczej wraz z przebudową węzła grupowego na węzły pojedyncze.

W lipcu rozpoczęto remont sali gimnastycznej.

Od 1 września w ramach Technikum Nr 1 utworzono nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk .

Utworzono pracownię mechatroniczną i wyposażono w kompletne, profesjonalne stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki. Wyposażono wszystkie klasy wyremontowanego budynku w nowe meble, doposażono w pomoce dydaktyczne. 26 listopada w Święto szkoły otwarto wyremontowaną salę gimnastyczną oraz salę fitness.

30 listopada odbyło się I spotkanie Dyrektora z emerytowanymi pracownikami szkoły.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2010 - 2011 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 24 oddziały
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 9 oddziałów
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 11 oddziałów

Ogółem szkoła liczy 44 oddziałów i 1157 uczniów. Zatrudnionych jest 105 nauczycieli.

Kwalifikacje spawacza uzyskało 12 uczniów,

Kwalifikacje na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci do 1kV uzyskało 135 uczniów.

2011

20 stycznia odbyło się II spotkanie Dyrektora szkoły z emerytowanymi pracownikami. W lutym przeprowadzono w Technikum nr 1 i ZSZ nr 1 ewaluację zewnętrzną problemową z obszaru procesy. Obie szkoły oceniono bardzo dobrze.

Od 1 września wprowadzono w szkole dziennik elektroniczny. Wiązało to się z pełną komputeryzacją szkoły. Zakupiono 57 zestawów komputerowych. Wykonano remont budowlany 2 stacji transformatorowych. Przeniesiono stację badania powietrza z Tłuszcza do Siedlec i usytuowano ją na terenie szkoły. Z okazji DEN 21 października 2011 roku odbyło się III spotkanie Dyrektora z emerytowanymi pracownikami. Uporządkowano dokumentację archiwalną szkoły od 1962 roku. Zakupiono pianino cyfrowe.

Uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik elektronik Dawid Szulc za rozwiązanie innowacyjne pn. "Czajnik z grzałką elektryczną zbudowany na mikrokontrolerze AT 89 c 2051 z możliwością włączania i wyłączania telefonem GSM" zdobył i miejsce w etapie centralnym IV Edycji Konkursu „Młody Innowator”, złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie CIGIF 2011 - Korea Cyber International Genius Inventor Fair w Seulu, srebrny medal na targach IWIS 2011 w Warszawie oraz brązowy medal na Międzynarodowych Targach IENA w Norymberdze.

Uczennica klasy II Liceum Monika Gorzała oraz uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik mechatronik Remigiusz Lewandowski otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Remigiusz po raz czwarty został stypendystą Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2011 -2012 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 24 oddziały
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 8 oddziałów
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 12 oddziałów

Ogółem szkoła liczy 44 oddziały i 1180 uczniów. Zatrudnionych jest 106 nauczycieli.

Kwalifikacje spawacza uzyskało 12 uczniów,

Kwalifikacje na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci do 1kV uzyskało 127 uczniów.

2012

21 styczeń – studniówka klas maturalnych (Lokal „ORCHIDEA” Siedlce).

Utworzono i wyposażono siłownię w profesjonalny sprzęt o wartości 40 000 zł.

1 luty – IV spotkanie Dyrektora szkoły z emerytowanymi pracownikami szkoły oraz przedstawicielami Urzędu Miasta, Rady Rodziców i absolwentami.

Miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” opublikowały wyniki 14 edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012. Wśród najlepszych techników, które znalazły się na opublikowanej liście, nasze Technikum nr 1 zajęło 75 miejsce w rankingu ogólnopolskim a 6 miejsce w rankingu wojewódzkim. To duży sukces.

Została wykonana dokumentacja projektowa na termomodernizację i remont Internatu oraz dokumentacja na modernizację starego budynku szkoły.

Wykonano fotokroniki starego budynku szkoły.

W kwietniu została przeprowadzona w placówce przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Siedlce oraz Wydział Edukacji kompleksowa kontrola, która pozytywnie oceniła placówkę.

14 czerwca 2012 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP nr 1. Dziewięcioosobowa komisja, spośród czterech kandydatów, wyłoniła p. Krystynę Więcławek – urzędującą dyrektor. Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski w dniu 30 sierpnia 2012 roku wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Pani Krystynie Więcławek na okres od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku. Mimo wygranego konkursu Pani dyrektor skrócono kadencję.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2012 - 2013 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 24 klas
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 – 7 klas
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 12 klas

Ogółem szkoła liczy 43 oddziały i 1193 uczniów. Zatrudnionych jest 107 nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 26 października odbyło się uroczyste V spotkanie emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły z Dyrekcją szkoły. Pani Dyrektor, zwracając się do zebranych powiedziała między innymi: „Nauczycielem nigdy nie przestaje się być. Mimo, iż wielu z Państwa nie pracuje już zawodowo, to tak naprawdę efekty swojej pracy widzi poprzez sukcesy swoich wychowanków cały czas. To Państwo otwierali drzwi do wiedzy wielu pokoleniom mieszkańców Siedlec i regionu siedleckiego, za co wszyscy jesteśmy Państwu głęboko wdzięczni”.

Dnia 20 grudnia 2012 roku, w wieku 82 lat, zmarł emerytowany Dyrektor szkoły Stanisław Jerzy Mitek. Pogrzeb odbył się 27 grudnia. W imieniu Grona Pedagogicznego, Pracowników, Uczniów i Emerytów zmarłego pożegnała Dyrektor Krystyna Więcławek. Pożegnanie zakończyła słowami: „Drogi Dyrektorze! Nad Twoją trumną pochyla się dzisiaj sztandar naszej szkoły. Niech ten symboliczny gest będzie naszym pożegnaniem z Tobą, a jednocześnie podziękowaniem, za Twoją pracę, zaangażowanie w sprawy naszej szkoły i miasta, za Twoją obecność wśród nas, a także za naukę jaką nam przekazałeś”.

Śp. Dyrektor Stanisław Jerzy Mitek spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym przy ul. Cmentarnej w Siedlcach.

2013

Technikum nr 1 zajęło 206 miejsce w XV edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”, a miejsce 16 w rankingu wojewódzkim.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2013 – 2014 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 25 klas (I – 7; II – 6; III – 6; IV – 6)
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 – 6 klas (I – 2; II – 2; III – 2)
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 10 klas (I – 2; II – 4; III – 4)

Ogółem szkoła liczy 41 oddziałów i 1158 uczniów. Zatrudnionych jest 101 nauczycieli.

Kwalifikacje na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci do 1kV uzyskało 127 uczniów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali: uczennica klasy 3b III Liceum Ogólnokształcącego - Karolina Wiszniewska oraz uczeń klasy IV dt Technikum nr 1 w zawodzie technik mechatronik - Mateusz Sałasiński .

W związku ze 110 rocznicą istnienia szkoły, 21 września 2013 roku, odbył się V Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Elektryka. Honorowym – i gorąco oklaskiwanym – gościem Zjazdu był p. Anatoliusz Skwara, absolwent z roku 1935, który na stałe mieszka w Kalifornii. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele św. Stanisława BM odprawioną w intencji nauczycieli i wychowanków szkoły. Głównym celebransem był i homilię wygłosił Ks. Bp Piotr Sawczuk. Koncelebransami byli księża prefekci: Ks. Jan Kluska, ks. Adam Pietrasik, i absolwenci naszej szkoły. Następnie ulicami T. Kościuszki i S. Konarskiego uczestnicy Zjazdu przeszli do szkoły. Na czele kolumny, w samochodzie retro, jechał najstarszy absolwent w towarzystwie Dyrektor szkoły. Część oficjalna odbyła się w sali gimnastycznej. Uroczystość zgromadziła około 350 osób – gości i absolwentów. Wśród gości byli: poseł Krzysztof Borkowski, przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miasta Siedlce, Kuratorium Oświaty, uczelni siedleckich, dyrektorzy szkół, zakładów pracy, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz emerytowani pracownicy szkoły. Uroczystość prowadził absolwent - pan Jan Chróścicki. Goście zostali powitani przez Panią Dyrektor a uczniowie wręczyli gościom symboliczne róże. Mowę powitalną wygłosił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu, Andrzej Brochocki, który podziękował dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom za bezcenną pomoc w przygotowaniach do uroczystości. Następnie Dyrektor szkoły - Krystyna Więcławek, jednocześnie absolwentka szkoły, w krótkim zarysie ukazała, jakie przeobrażenie przeszła placówka w ostatnim czasie. Mimo licznych zmian, sama Szkoła wciąż pozostaje placówką oddaną uczniom, dobrze kształcącą rzeszę młodzieży. Wzruszona Dyrektor powiedziała między innymi: „To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć. Mam wrażenie, że dziś wzruszają się nawet zacne, szkolne mury, przyjazne i wyczekujące, - bo oto spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 110 - letnich wydarzeń szkoły ze współczesnością. Wiele rzeczy nie zmieniło się, w naszej szkole zawsze najważniejszy był uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci.”

W hołdzie od całej społeczności szkolnej i absolwentów szkoły została przygotowana GALERIA DYREKTORÓW SZKOŁY. Portrety wykonał p. Krzysztof Mioduszewski – absolwent szkoły. Dyrektor szkoły przywołała nazwiska wszystkich Dyrektorów:

 1. Nikołaj Iwanowicz Nikołajew z Temriukska 1903 - 1914
 2. Stanisław Szymański 1919 - 1927
 3. Inż. Aleksander Jankowski 1927 – 1950
 4. Inż. Antoni Kowerczuk 1950 – 1952
 5. Leon Strzempioł 1952 – 1956
 6. Władysław Piotrowski 1956 – 1957
 7. mgr inż. Władysław Szczepański 1957 – 1974
 8. mgr inż. Ryszard Makosz 1974 – 1978
 9. mgr inż. Stanisław Jerzy Mitek 1978 – 1988
 10. mgr Maria Krajewska 1988 – 1991
 11. inż. Mieczysław Prekurat 1991 – 2002
 12. mgr inż. Mirosław Osiński 2002 – 2007
 13. mgr inż. Krystyna Więcławek od 2007 roku.

Z okazji V Zjazdu dostaliśmy również szereg listów gratulacyjnych z wyrazami uznania oraz życzeniami dalszych sukcesów zawodowych. Życzenia złożyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Poseł K. Tchórzewski, związki zawodowe - NSZZ Solidarność oraz ZNP, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor CKP, władze uczelni siedleckich oraz dyrektorzy szkół. Szkoła otrzymała również z rąk dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego medal przyznany przez Kapitułę Hetmańską.

Nie zabrakło też występów artystycznych. Uroczystość uświetniły: występ zespołu emerytowanych nauczycieli siedleckich szkół „Melodia” oraz popisy artystyczne uczniów.

Po zakończeniu części oficjalnej był powrót do historii i wspomnień, zwiedzanie szkoły, internatu, CKP. Wzruszające były spotkania i rozmowy byłych uczniów z nauczycielami
i wychowawcami. Ostatnim punktem programu był bankiet w restauracji „Panderosa”.

Szkoła uczestniczy w następujących projektach unijnych:

 1. Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” – realizowany przez KOWEZiU, współfinansowany ze środków EFS.
 2. Projekt systemowy realizowany przez KOWEZiU pn. „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowany ze środków EFS.
 3. Projekt innowacyjny „Portal Koordynacja 3.0 – stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy” – realizowany przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz w partnerstwie ponadnarodowym - ECORYS UK, współfinansowany ze środków EFS.
 4. Projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” – realizowany przez UPH w Siedlcach, współfinansowany ze środków EFS.
 5. Projekt innowacyjny „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” - realizowany przez UPH w Siedlcach, współfinansowany ze środków EFS.
 6. Projekt innowacyjny „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” – realizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, we współpracy z Politechniką Warszawską, współfinansowany ze środków EFS.
 7. Projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”- prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 8. Projekt „Kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami rynku pracy” – projekt SCDiDN dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry zarządzającej, w ramach programu Leonardo da Vinci, współfinansowany ze środków EFS.
 9. Projekt systemowy „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., współfinansowany ze środków EFS.​​​
​2014

Technikum nr 1 zajęło 262 miejsce w XV edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”, a miejsce 20 w rankingu wojewódzkim.

W lipcu grupa 50 uczniów z Technikum nr 1 odbywała płatne staże u pracodawców w ramach projektu systemowego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. W sierpniu szkoła otrzymała sprzęt dydaktyczny do pracowni elektryczno-elektronicznej za 347 tysięcy złotych w ramach ww projektu.

9 lipca 2014 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP nr 1. Dziesięcioosobowa komisja, spośród trzech kandydatów, wyłoniła p. Jerzego Kopańskiego na dyrektora szkoły od 1 września 2014 roku.