Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Strzelnica wirtualna

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

DOTACJA CELOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

„UTWORZENIE STRZELNICY WIRTUALNEJ”

DOFINANSOWANIE: 120 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 150 000,00 zł

Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 120 000,00 zł na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w miejscowości Siedlce.

W nawiązaniu do zapisów § 7 ust. 7.1 umowy nr 27/3300019410/366 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 05 lipca 2021 r., pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Miastem Siedlce, Miasto Siedlce informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł, na realizację zadania „Utworzenie strzelnicy wirtualnej” określonego szczegółowo w ofercie nr 2583/21 z dnia 20 maja 2021 r. złożonej w odpowiedzi na konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR. Lokalizacja wirtualnej strzelnicy: III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Całkowita wartość inwestycji: 150 000,00 zł, z czego:

120 000,00 zł – dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego,

30 000,00 zł – wkład własny Miasta Siedlce.