Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Jak liczyć punkty

EGZAMIN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
wynik z języka polskiego x 0,35 max. 35 punktów
wynik z matematyki x 0,35 max. 35 punktów
wynik z języka obcego nowożytnego x 0,3 max. 30 punktów
OCENY ZE ŚWIADECTWA
świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
język polski max. 18 punktów
matematyka max. 18 punktów
I przedmiot punktowany w danym oddziale* max. 18 punktów
II przedmiot punktowany w danym oddziale* max. 18 punktów
celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dostateczny – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
DODATKOWE
wolontariat max. 3 punkty
osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych** max. 18 punktów
RAZEM max. 200 punktów
Tabela zawiera informację o sposobie liczenia punktów

*przedmioty punktowane w danym oddziale znajdują się w opisie klasy w ofercie edukacyjnej
** dokładny sposób punktowania osiągnięć dodatkowych znajdziesz pod tym linkiem