Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

15 czerwca - 10 lipca Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
23 czerwca - 7 lipca Sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej
26 czerwca - 10 lipca Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca - 4 sierpnia Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egaminu ósmoklasisty
12 sierpnia Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 - 18 sierpnia Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
19 sierpnia Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych