Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Tabela zawiera harmonogram rekrutacji
17 maja 2021 r. - 31 maja 2021 r. godz. 15.00

Złożenie(w tym zmiana) wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (klasa wojskowa)

17 maja 2021 r. - 21 czerwca 2021 r. godz. 15.00

Złożenie (w tym zmiana) wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

7 czerwca 2021 r. - 9 czerwca 2021 r. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
17 czerwca 2021 r. Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
25 czerwca 2021 r. - 14 lipca 2021 r. godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku (w tym zmiana) przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
22 lipca 2021 r. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 lipca 2021 r. - 26 lipca 2021 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
23 lipca 2021 r. - 30 lipca 2021 r. godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*
2 sierpnia do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 3 sierpnia 2021 r. Rekrutacja uzupełniająca

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.