Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Tabela zawiera harmonogram rekrutacji
16 maja 2022 r. - 30 maja 2022 r. godz. 15.00

Złożenie(w tym zmiana) wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (klasa wojskowa i klasa sportowa)

16 maja 2022 r. - 20 czerwca 2022 r. godz. 15.00

Złożenie (w tym zmiana) wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

2 czerwca 2022 r. - 3 czerwca 2022 r., 21 czerwca 2022 r. - termin dodatkowy* Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla klasy wojskowej
6 czerwca 2022 r. - 7 czerwca 2022 r., 20 czerwca 2022 r. - termin dodatkowy* Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla klasy sportowej
15 czerwca 2022 r. Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
24 czerwca 2022 r. - 13 lipca 2022 r. godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku (w tym zmiana) przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
20 lipca 2022 r. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
21 lipca 2022 r. - 25 lipca 2022 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
21 lipca 2022 r. - 27 lipca 2022 r. godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**
28 lipca do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 29 lipca 2022 r. Rekrutacja uzupełniająca

*dodatkowy termin przeznaczony jest dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 22 września 2022 r.