Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Informacja o przetwarzaniu danych uczniów

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119) informuję:

 1. ADMINISTRATOREM danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 11; tel. 257943251, e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl.
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Z inspektorem można kontaktować się pisemnie pod adres: ul. Konarskie 11, 08-110 Siedlce, drogą e-mailową pod adresem: iod@zsp1.siedlce.pl.
 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna zbierania danych osobowych uczniów znajduje się w Prawie oświatowym, które nakazuje szkole prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej dokumentacji konkretnych informacji o uczniu i jego rodzicach.
 4. Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane osobowe uczniów szkoła przekazuje do „Systemu Informacji Oświatowej” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane uczniów przekazywane są również do szkół obwodowych oraz gmin, na terenie których uczeń zamieszkuje w celu potwierdzenia spełniania obowiązku nauki. Ponadto dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przykładowo Księga uczniów przechowywana jest wieczyście, arkusze ocen ucznia przechowywane są przez 50 lat od ukończenia szkoły, dziennik lekcyjny przechowywany jest przez 5 lat.
 7. Rodzicom, prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych ucznia, który chociaż na jeden dzień został przyjęty do szkoły nie jest możliwe.
 8. W ramach procesu edukacji dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące edukacji ucznia nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili uczniów.
 10. Rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczniowi, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu nauczania.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym aby uczeń mógł zostać przyjęty do szkoły. Jednocześnie zapewniam, że dyrektor szkoły, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.