Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Matura
DANE TELEADRESOWE
Matura


 SPOSÓB SPRAWDZENIA, CZY ZA EGZAMIN NALEŻY WNIEŚĆ OPŁATĘ 

Opłatę wnoszą:

1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali deklaracje, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz” przystąpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Każdy absolwent z terenu województwa mazowieckiego może sprawdzić swoją historię egzaminacyjną z poszczególnych przedmiotów:

1. w swojej szkole macierzystej,

2. bezpośrednio w OKE w Warszawie,

3. wysyłając do OKE w Warszawie e-mail pod adres: oplatamaturalna@oke.waw.pl

Uwaga! W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.

Przykład: Jan Kowalski, 80010100543, język angielski, poziom podstawowy, cz. pisemna, III Liceum Ogólnokształcące, 08-110 Siedlce ul. Konarskiego 11

Zwolnienie z opłaty

Z opłaty mogą być, za zgodą dyrektora komisji, zwolnione osoby, których dochód netto albo dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2 574,00 zł netto (do października 2015 r.) / 674,00 zł netto (od 1 listopada 2015 r.).

W celu zwolnienia z opłaty należy:

W terminie do 31 grudnia 2016 złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście:

1. Wniosek o zwolnienie z opłaty na egzamin maturalny (Załącznik 26b).

2. Dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokości dochodów: a) Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych, np. zasiłku rodzinnego, b) Zaświadczenie o wysokości dochodów, c) Dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy (bez pobierania zasiłku) 


Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej

Formularze deklaracji pobieramy ze strony:

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

            tegoroczni absolwenci  -  Deklaracja 1a_N 

/Wybór druku zależy od roku ukończenia szkoły i typu szkoły/

Formularz najlepiej jest pobrać przed rozpoczęciem wypełniania – w przeglądarce nie zawsze zapisują się dane.

Strona 1.

Numer w dzienniku: np. 01

Identyfikator szkoły: III LO  146401-0210X        Technikum nr 1  146401-0430X

Przy wypełnianiu danych osobowych używamy wielkich i małych liter oraz polskich znaków. Dane muszą być zgodne dokumentem tożsamości, np. dowodem osobistym. Adres, mail i telefon muszą umożliwić kontakt z osobą składającą deklarację.

Zaznaczamy krzyżykiem płeć. Nazwisko rodowe pozostawiamy PUSTE /chyba że ktoś zmienił nazwisko/.

Zaznaczamy pole „nie przystępowałem do egzaminu w poprzednich latach” /nie dotyczy absolwentów z lat ubiegłych/

Strona 2.

Wypełniamy obowiązkowo punkty: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1. Kolejne punkty są nieobowiązkowe.

Pole „część ustna” w punkcie 2. zostawiamy z kreską /wyjątek: kiedy zdajemy drugi język obcy i chcemy zdawać część ustną/.

Punkt 3 musi być wypełniony w przypadku wybrania egzaminu z informatyki.

Zapisujemy formularz pod nazwą NAZWISKO_IMIE_KLASA (absolwenci zamiast klasy wpisują 1LO lub 1T).

Drukujemy dwustronnie wypełnioną deklarację, podpisujemy ją i dostarczamy wychowawcy klasy w terminie do 30 września 2016 r.

Wysyłamy pocztą elektroniczną zapisany plik Nazwisko_Imie_Klasa.pdf pod adres:

matura@zsp1.siedlce.pl​​

Przed wysłaniem pliku proszę sprawdzić, czy zapisały się dane w formularzu. W razie problemów proszę otwierać plik w programie Adobe Reader lub zmienić przeglądarkę internetową.

W przypadku wątpliwości proszę się kontaktować przez DZIENNIK – Barbara Kokoszkiewicz lub wysłać pytania mailem pod adres:  matura@zsp1.siedlce.pl​​

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Dzisiejszy szczęśliwy numer

31