Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Matura
DANE TELEADRESOWE
Matura

MATURA 2016

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu porawkowego: 12 września 2016 r.

      Wydawanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 5 lipca br. w godzinach 13.00 - 15.00 w świetlicy szkolnej. Po tym terminie świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Od osób upoważnionych do odbioru świadectwa wymagane będzie pisemne upoważnienie.

                                                                 Zapraszamy absolwentów i życzymy sukcesów

 


HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH - MATURA 2016
data przedmiot klasa/y godzina rozpoczęcia godzina zakończenia liczba zdających sala
9.05.2016 j. polski 3clo 9.00 13.50 15 235
9.05.2016 j. polski 3clo 9.00 13.50 15 233
9.05.2016 j. polski 3clo, 3dlo 9.00 13.35 14 236
10.05.2016 j. polski 3dlo 9.00 13.50 15 235
10.05.2016 j. polski 3dlo, abs. 9.00 13.35 14 236
11.05.2016 j. polski 4at 9.00 13.35 14 235
11.05.2016 j. polski 4at 9.00 13.35 14 236
12.05.2016 j. polski 4dt 9.00 13.50 15 236
12.05.2016 j. polski 4it 9.00 13.50 15 235
13.05.2016 j. polski 4dt 9.00 13.50 15 236
13.05.2016 j. polski 4it 9.00 13.50 15 235
16.05.2016 j. polski 4tt, 4mt 10.00 13.10 10 236
16.05.2016 j. polski 4ct 13.00 15.40 8 235
17.05.2016 j. polski 4mt 9.00 13.50 15 236
17.05.2016 j. polski 4tt 9.00 13.50 15 235
18.05.2016 j. polski 4ct 9.00 13.35 14 235
10.05.2016 j. angielski 4at, 4ct 8.00 13.20 20 233
10.05.2016 j. angielski 4dt 8.00 13.20 20 232
11.05.2016 j. angielski 4mt, 4tt 8.00 13.20 20 233
11.05.2016 j. angielski 4ct, 4dt 8.00 12.05 15 232
12.05.2016 j. angielski 3clo, 3dlo 8.00 13.35 21 232
12.05.2016 j. angielski 4tt, abs. 8.00 12.20 16 233
13.05.2016 j. angielski 4at 8.00 13.20 20 233
16.05.2016 j. angielski 3clo 8.00 13.35 21 233
16.05.2016 j. angielski 3dlo 8.00 13.35 21 232
18.05.2016 j. angielski 4it 8.00 13.20 20 233
18.05.2016 j. angielski 4it, 4tt 8.00 13.20 20 232
18.05.2016 j. niemiecki   8.00 9.45 7 236
12.05.2016 j. rosyjski   12.00 15.30 12 231

 

Informacja dla  absolwentów  z lat poprzednich.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie,  zarówno w części ustnej jak i pisemnej, jest odpłatny (50 zł) dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego       z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednich latach zgłaszali chęć do zdawania, ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się.

Opłatę należy wnieść w dniach 1.01 – 7. 02 2016 r. na specjalne konto  podane przez OKE. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji lub nie zgłoszenia się na egzamin. Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osoby  o niskim dochodzie (dochód nie większy niż 774 zł netto na osobę). Stosowne podanie wraz z załącznikami należy złożyć do OKE do 31 XII 2015 r.

Procedura składania deklaracji:
1.    Do macierzystej szkoły należy zgłosić się nie później niż  w grudniu 2015 r.
2.    Pobrać z witryny szkolnej odpowiedni plik,   wypełnić i wydrukować dwustronnie stosowną deklarację (oraz przesłać plik): 
       Załącznik1a N – dla absolwentów z roku 2015
       Załącznik1d S – dla absolwentów z lat 2005 - 2014

3.    Pobrać druki i wypełnić:
       Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny - załącznik 26a
       i ewentualnie 
       Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny - załacznik 26b.

4.    Uzgodnić  wysokość opłaty z OKE (niezbędny kontakt z OKE    oplatamaturalna@oke.waw.pl).
       W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr pesel, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.
5.    Wypełnione dokumenty złożyć w szkole do dnia 7  lutego 2016 r.

Złożenie deklaracji bez załączników 26a/b może skutkować niedopuszczeniem do egzaminu.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form  egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2015 r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2016 r przedstawi  sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań (do 14 lutego  załącznik nr 4b).

W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła,  którą ukończył. Wniosek wraz z uzasadnieniem (zał.nr 2) wraz z deklaracją (zał.1a) należy złożyć do macierzystej szkoły do dnia 31 grudnia 2015r.  Dyrektor OKE poinformuje absolwenta o sposobie rozpatrzenia wniosku  (do 10 marca 2016 r.)

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

Zgodnie z § 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1)   po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

2)   przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji maturalnej, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł, którą trzeba wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r. na następujące konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

W tym samym terminie (od 1 stycznia do 7 lutego 2016 r.) należy złożyć do Komisji „Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów”- zał. 26a dostępny na naszej stronie wraz z dowodem jej uiszczenia. Natomiast kopię tych dokumentów należy dostarczyć do szkoły. Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

SPOSÓB SPRAWDZENIA, CZY ZA EGZAMIN NALEŻY WNIEŚĆ OPŁATĘ

Każdy absolwent z terenu województwa mazowieckiego może sprawdzić swoją historię egzaminacyjną z poszczególnych przedmiotów w swojej szkole macierzystej lub bezpośrednio w OKE w Warszawie, wysyłając do Komisji e-mail na adres:oplatamaturalna@oke.waw.pl

Uwaga!
W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

Absolwent o niskim dochodzie może zwrócić się do dyrektora OKE w Warszawie z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów ( zał. 26b .

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do Komisji nie później niż do 31 grudnia 2015 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla uczniów klas maturalnych

Instrukcja przygotowania ostatecznych deklaracji maturalnych

Ostateczne deklaracje maturalne uczniowie klas trzecich III LO i czwartych Technikum nr 1 składają do wychowawcy klasy (termin złożenia ustala wychowawca).
Wychowawca weryfikuje poprawność, kompletność i zgodność złożonej deklaracji z przesłanym plikiem, a następnie składa uporządkowany, zgodnie z listą w dzienniku komplet deklaracji w pokoju wicedyrektorów do dnia 22 stycznia 2016 r.
W dniach 26 - 28 stycznia 2016 młodzież za pośrednictwem wychowawcy otrzymuje zestawienie deklaracji klasy, dokonuje weryfikacji zestawienia i podpisując się potwierdza poprawność. Zweryfikowane zestawienie wychowawca dostarcza do pokoju wicedyrektorów  tego samego dnia.

Każdy maturzysta:

  • składa podpis na wstępnej deklaracji, informując w ten sposób, że nie nanosi na niej żadnych zmian

 lub

  •  wypełnia na nowo ostateczną deklarację maturalną i składa ją zamiast deklaracji wstępnej.  

Wypełniając deklaracje w wersji elektronicznej należy wykonać następujące czynności:

  1. Pobrać DEKLARACJĘ MATURZYSTY /Załącznik 1aN / ze strony http://maturzysta.vulcan.pl/Start.aspx
  2. Zapisać na dysku lokalnym komputera (deklaracja nie jest edytowalna w oknie przeglądarki).
  3. Otworzyć pobrany plik Zał1a_N.pdf za pomocą czytnika dokumentów PDF (np.Acrobat Reader)
  4. Wypełnić DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać edytowany plik pod nazwą Nazwisko_Imie_Klasa.pdf (np Nowak_Adam_4at.pdf).
  5. Wydrukować dwustronnie wypełnioną deklarację, podpisać ją i dostarczyć wychowawcy klasy.
  6. Wysłać pocztą elektroniczną zapisany plik Nazwisko_Imie_Klasa.pdf pod adres: matura@zsp1.siedlce.pl​​

UWAGI:

W deklaracji należy wpisać kod  swojej szkoły:

III Liceum Ogólnokształcące: 146401- 0210X

Technikum nr 1: 146401 - 0430X

 


Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016
dokument w formacie docx

 

Komunikaty Dyrektora CKE
Harmonogram egzaminów 2016
Dostosowania
Egzamin maturalny z informatyki
Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego
Przybory na egzamin maturalny

Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Dzisiejszy szczęśliwy numer

31