STRONA ARCHIWALNA Aktualna wersja - zsp1.siedlce.pl

 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach ul. Konarskiego 11, 08 -110 Siedlce;    tel: (025) 794-32-51     e-mail: dyrektor@zsp1.siedlce.pl
 
 
  
"ELEKTRYK" 1903 - 2011
 
 
Szkoła
 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach
na rok szkolny 2011/2012

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2. Zarządzenie nr 17 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2010/2011.

§ 1

 1. Dyrektor ZSP Nr 1 powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej należą w szczególności:
  1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć,
  2. sporządzenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
  3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego po każdym etapie rekrutacji.
 3. Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna, na każdym posiedzeniu, może podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji do poszczególnych klas.

§ 2

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna pracuje według następującego harmonogramu:

Kandydaci składają dokumenty do III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 elektronicznie i w sekretariacie ZSP nr 1. od 16 maja godz. 10.00 do 24 maja 2011 r. godz. 13.00
Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół. od 16 czerwca godz. 10.00 do 21 czerwca 2011 r. godz. 13.00
Kandydaci dostarczają do Szkoły kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 22 czerwca od godz. 11.00 do 27 czerwca 2011 r. godz. 14.00
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne. 27 czerwca od godz. 14.00 do 1 lipca 2011 r. godz. 14.00
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do Szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. do 1 lipca 2011 r. godz. 14.00
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 1 lipca od godz. 14.00 do 5 lipca 2011 r. godz. 14.00
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do Szkoły. 5 lipca 2011 r. o godz. 16.00
Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają do Szkoły oryginały dokumentów, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami. od 6 lipca do 7 lipca 2011 do godz. 12.00.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uzupełniającej. 7 lipca 2011 r. godz. 14.00
Kandydaci w wyniku rekrutacji uzupełniającej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 7 lipca od godz. 14.00 do 11 lipca 2011 r. godz. 14.00
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ogłasza listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2011/2012. 11 lipca 2011 r. godz. 15.00
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację jeżeli Szkoła nie dokonała naboru. od 22 sierpnia do 26 sierpnia 2011 r.
Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.  

§ 3

 1. Warunkiem przyjęcia do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na rok szkolny 2011/2012 jest ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego z uprawnieniami szkoły publicznej.
 2. W roku szkolnym 2011/2012 nabór będzie prowadzony w formie elektronicznej.

§ 4

 1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie na rok szkolny 2011/2012 to:
  1. kwestionariusz – podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
  3. poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  4. w technikum i szkole zawodowej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  5. trzy podpisane fotografie,
  6. karta zdrowia,
  7. w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu,
  8. w przypadku kandydatów niepełnosprawnych (z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, opinię ww. poradni.

§ 5

O przyjęciu kandydata do klas pierwszych decyduje suma punktów, której składnikami są:

 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100),
 2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100).

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i każdego z trzech wskazanych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 72 punkty):

celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 14 punktów
dobry - 10 punktów
dostateczny - 6 punktów
dopuszczający - 2 punkty

Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 28 punktów:

 1. za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty, lub za udział w II etapie olimpiady przedmiotowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 14 punktów,
 2. za świadectwo ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 2 punkty,
 3. za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 4 punkty,
 4. za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym – 2 punkty, maksymalna łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4,
 5. za inne osiągnięcia odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum – 2 punkty, w tym:
  1. uzyskane wysokie miejsce nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół;
  2. osiągniecia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego
 6. za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej) – do 6 punktów
 7. przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe

  celujący - 6 punktów
  bardzo dobry - 5 punktów
  dobry - 4 punktów
  dostateczny - 3 punktów
  dopuszczający - 2 punkty

§ 6

 1. Do szkoły przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
 2. O przyjęciu do wybranej klasy, jeśli liczba kandydatów będzie wyższa niż liczba miejsc, decyduje liczba punktów.
 3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia do szkoły w mają w kolejności:
  1. sieroty, osoby umieszczone w rodzinach zastępczych oraz osoby przybywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia,
  4. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym,
  5. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za oceny na świadectwie,
  6. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za inne osiągnięcia.
 4. Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły odwołania od wyników rekrutacji.

§ 7

 1. W zależności od typu i kierunku szkoły punktowane są następujące zajęcia edukacyjne
III Liceum Ogólnokształcące
Kierunki kształcenia Przedmioty punktowane przy rekrutacji
matematyczno – informatyczny język polski, matematyka, język obcy, informatyka
przyrodniczy język polski, matematyka, język obcy, biologia
prawno – dziennikarski język polski, matematyka, język obcy, historia
politologiczny język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

Technikum nr 1
Zawody Przedmioty punktowane przy rekrutacji
technik elektronik język polski, matematyka, język obcy, fizyka
technik elektryk język polski, matematyka, język obcy, fizyka
technik mechatronik język polski, matematyka, język obcy, fizyka
technik mechanik język polski, matematyka, język obcy, fizyka
technik informatyk język polski, matematyka, język obcy, fizyka
technik teleinformatyk język polski, matematyka, język obcy, fizyka

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
Zawody Przedmioty punktowane przy rekrutacji
mechanik–monter maszyn i urządzeń język polski, matematyka, język obcy, technika
elektryk język polski, matematyka, język obcy, technika
monter – elektronik język polski, matematyka, język obcy, technika
 

 

 
  
Top! Top!